ODA LIMBII ROMANE (2)

Ca să te-ascunzi cu fereală1, – această odă e scrisă ca fiind un poem în proză. O proză ritmată şi rimată. Am ales această formulă pentru că e încăpătoare, cuprinzând două aspecte ale limbii: proza şi poezia. Oda este de fapt un dialog cu ţara, când o proiecţia ideală, când personificată. Modelul poate fi opera lui Alecu Russo Cântarea României.

te-ai dat cu smoală2; – te-ai deghizat, te-ai mascat, de parcă îţi era ruşine să te arăţi aşa cum eşti.

erai când republicană,3 –limbajul politic este unul specializat. Într-un regim republican apar termeni precum cetăţean, preşedinte, parlament.

când regală,4 –într-un regim al regalităţii apar termeni precum rege, principesă, alteţă, supus, casă regală, curte regală etc.

când umilă şi goală,5 –limba poate fi vorbită neaoş, simplu, fără înflorituri.

când plină de fală,6 limba poate fi şi una artistică, folosind imagini artistice, figuri de stil, procedee artistice.

când triumfală,7 –există un limbaj al triumfului, emfatic, eroic, înălţător.

când în răscoală.8 –dar limbajul poate fi şi dur, ba chiar injurios. Se remarcă în text folosirea monorimei.

Te-am căutat în cuvinte,9 –limba reprezintă suma tuturor cuvintelor, dar şi a posibilităţilor de combinare şi de flexiune ale acestora.

în minte,10 –uneori ne căutăm vorbele în minte. De multe ori gândim fără să ne exprimăm sonor gândirea.

în jurăminte,11 –jurământul acordă limbii sacralitate, onoare.

în oseminte,12 –e vorba de arhaisme, de cuvintele vechi pe care le întâlnim uneori în textele cronicarilor, de exemplu.

în morminte,13 – e vorba probabil de înscrisul de pe monumentele funerare, de pe cruci, de pe coroane etc.

în bobul de linte,14 –cuvintele limbii le găsim în orice obiect, oricât de neînsemnat ar părea.

în privirea cuminte,15 –şi privirea, expresia ochilor poate spune foarte mult.

în glasul liniştitor, de părinte,16 –limba o găsim la  începuturi în  glasul părinţilor

în nor,17 –limba se găseşte şi în cele mai inefabile şi informe lucruri.

în vatră fierbinte;18 –vatra înseamnă foc, dar şi neam, loc de baştină, loc sacru, centru al lumii.

ţineam minte19 –ne amintim cu ajutorul imaginilor, dar şi al cuvintelor.

că vocea ta de argint e20 –e vorba de glasul mamei, al preotului, al clopotului, al râsului unui copil.

şi luam aminte21 –ne aminteam, dar şi înţelegeam.

la cele păgâne şi sfinte,22 –lucrurile pot fi profane sau sacre, dar ele ne înconjoară şi exercită asupra noastră un acelaşi interes.

erai de nobilă sorginte,23 – adesea căutăm originile unei limbi într-o limbă clasică, celebră, înnobilată de opere majore.

cea mai aleasă dintre ginte,24 –aluzie poate la ginta latină, dar  şi la poemul cu acelaşi titlu al lui Vasile Alecsandri.

cum erau înainte.25 –ginţile erau formaţiuni ce astăzi au dispărut.

Te-ai ascuns în sânul mamei,26 –mama e cea care ne dăruieşte primele cuvinte.

în tăişul crud al lamei,27 –cuvintele pot fi şi interjecţii, cele mai vechi cuvinte.

în primele cuvinte,28 –primele cuvinte sunt de fapt silabe sau silabe repetate.

gângurite,29 –copiii nu vorbesc clar la început, limba se învaţă. În plus ei nu pot articula de la început toate sunetele.

în slovele aurite,30 –limba se ascunde şi în cărţi sfinte, în codexuri, în incunabule etc.

în prima carte de-nceput,31 –probabil e vorba de abecedar.

în gaură de şoarece, în lut;32 –practic limba se ascunde oriunde, oricând, oricum.

ai murit strivită de-un sărut,33 –sărutul te lasă fără glas, atât din cauza emoţiei, dar şi din cauza imposibilităţii de a emite sunete.

am mângâiat o aripă de înger, de fluture,34 –pipăitul se adaugă, sinestezic, cuvântului sonor şi vizual.

să te scuture.35 –limba înseamnă şi mişcare. Aluzie poate şi la ideea că o aripă de fluture  bătând undeva la ecuator, poate genera o furtună.

Te-ai ascuns în glas de clopot,36 –clopotul are un glas al său pe care îl înţelegem fără a apela la cuvinte.

câte-o dată-ai dat în clocot,37 –cuvintele pot genera şi sentimente „aprige”

te-am căutat în rădăcini38 –e vorba atât de rădăcinile plantelor, dar şi de rădăcinile cuvintelor, de la care se formează familiile de cuvinte, prin folosirea prefixelor, a sufixelor, prin schimbarea valorii gramaticale etc.

şi te-am găsit în împletite,39 – limba pare o funie de cuvinte.

despletite lumini,40 –aşa cum o funie este şi lumina.

în coroanele copacilor şi regilor41, coroana este un semn al puterii, un însemn heraldic, dar şi o realitate geometrică.

în răceala legilor,42 –legile sunt precise, reci, clare, fără valori conotative.

în frunză, în fluier,43 – limba este un fenomen natural, firesc, care se poate naşte din orice sunet.

în şuier,44 –şi şuieratul poate fi un limbaj

în şoaptă,45 –limba se refugiază şi în şoaptă, mai ales gând o vorba de un secret.

în fructa coaptă,46 –aluzie la fruct, dar şi la lichidele produse de fructe, care „dezleagă” limbile.

în noapte,47 –limba este un anotimp, un timp, o realitate complexă.

în cifra şapte.48 –de fapt în toate cifrele. Am ales cifra şapte pentru că are cea mai bogată simbolistică şi în plus este cifra iniţierii.

Te-am găsit tânără,49 –limba se reînnoieşte permanent, părând mereu tânără.

când tu erai bătrână50  – dar în limbă se găsesc straturi  mai vechi de cuvinte

fântână;51 –limba este asemenea unei fântâni: mereu proaspătă, dar parcă de când lumea.

te-am găsit bătrână,52 –fixată prin opere nemuritoare, limba pare bătrână.

când tu erai tânără, te-am căutat în timp53 –limba este şi un fenomen temporal, în primul rând din cauza verbelor, dar şi pentru efectele obţinute prin arhaisme, prin prezentul istoric etc.

şi te-am găsit anotimp,54 –limba poate fi asemănată cu un anotimp, mereu schimbătoare, dar revenind la cicluri milenare.

te-am căutat în floare55 – aici evident este vorba de o metaforă.

ce doare,56 –floarea „care doare” nu poate fi decât rana, care înfloreşte roşie pe piele

adică în rană, te-am găsit bogată,57 – limba este bogată atât prin cuvinte, dar şi prin tezaurul de opere care s-au realizat cu ajutorul, prin intermediul limbii.

când erai sărmană,58 –din păcate limba poate fi şi sărmană, întrucât nu întotdeauna poate denumi toate cuvintele, acoperi toate fenomenele sau întâmplările.

te-am găsit săracă59  – limba manifestă un fenomen de redundanţă, neexistând o sinonimie perfectă.

şi tu erai prea bogată,60 –limba este fractalică, dintr-un singur cuvânt se pot obţine sute (de exemplu verbul sau familia de cuvinte).

dădacă.61 –limba ne ocroteşte, ne apără, ne nutreşte.

Te-am tescuit în vers62 –poetul e obligat să tortureze limba, fixând-o în formule fixe, cum ar fi versul…

şi tu m-ai plesnit, peste faţă, c-un întreg univers…63 …generoasă, limba îi dăruieşte „torţionarului” un întreg univers, practic o lume paralelă cu cea a obiectelor.

Lucian Strochi