Sonetul craniului de cristal

sonet-tradus-3Traducere în limba rusă de Victoria Fonari

Sonetul craniului de cristal
Lucian Strochi
Cонет хрустального черепа
Лучиан Строки

Хрустальный череп впечатляет нас
И слышен наш беспомощный голос
Приходит к нам безмолвный свидетель
Желаемый богами, он бутон звезд.

Sonetul iubirii absolutului

sonet-tradus-2Traducere în limba rusă de Victoria Fonari
Sonetul iubirii absolutului
Lucian Strochi
Сонет абсолютной любви
Лучиан Строки

Если я любовь, то дай мне тело,
Если я песня, то дай мне меру,
Забывается слово, если душа не чело
Зима без воя волков не укрепляет веру

Sonetul otrăvii

sonet-tradus-1Traducere în limba rusă de Victoria Fonari

Sonetul otrăvii
Lucian Strochi
Сонет ядa
Лучиан Строки
Бешеная отрава загнана в меня:
Я не глина слепых бесцветна.
Откуда я пришeл чтоб корни впитывали не тая
Через мои поры молитвы света?

Foileton plastic – 15 artişti din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: GHEORGHE VADANA

vadanaGheorghe Vadana a evoluat în timp de la un decorativism confortabil la un expresionism mitic tinzând spre monocromii, îndeosebi în „perioada” sa albastră. Un pictor capabil oricând de surprize dintre cele mai fertile.


(IT) Gheorghe Vadana, nel tempo, si e’sviluppato dal decorativo confortevole verso l’espressionismo mitico, con tendenza verso le monocromie, soppralutto nel suo „peiodo blu”. Un pittore con un grande potenziale, ogni volta capace a sorprendere.

Foileton plastic – 15 artişti din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: ARCADIE RĂILEANU

raileanuArcadie Răileanu este un artist în care se întâlnesc două componente de bază ale picturii: culoarea şi compoziţia. Culorile pânzelor sale sunt spectrale, pure, primare, impresionând prin intensitatea lor. Compoziţia e monumentală, arhitecturală, severă, contrastând cu tonurile calde. Desenul, aparent absent, se decupează însă temeinic în imaginarul nostru.


(IT) Arcadie Răileanu e’ un artista che riunisce due componenti di base della pittura: il colore e la composizione. I colori delle sue telle sono spettrali, puri, primari, impressionano per la loro intensita. La composizione e’ monumentele, architettonica, severa, in contrasto co i toni caldi. Il disegno  – assente in apparenza – si ritaglia con sicurenzza nel nostro immaginario.

Foileton plastic – 15 artişti din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: IOAN POPEI

popeiRecunoscut drept un foarte bun iconar, Ioan Popei se remarcă şi în pictura de şevalet. Tuşa nervoasă, largă, curbele care par a se odihni maiestuos în acorduri triumfale (vezi „Nudurile” sale), curajul cu care atacă spaţii ce par infinite, iată câteva din notele definitorii ale acestui artist, mereu imprevizibil totuşi.


(IT) Riconoscioto come un eccellente pittore di icone, Ioan Popei si fa rimarcare anche nella pittura al cavalletto. La pennellata nervosa, larga, le  curve che sembrano riposarsi maestosamente in accordi trionfali (vedere i suoi „Nudi”), il coraggio con in quale affronta gli spazi che sembrano infiniti – queste sono parte delle carattrristiche che definiscono questo pittore, che pero, rimane sempre imprevidibile.

Foileton plastic – 15 artişti din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: DUMITRU MOSOR

mosorDumitru Mosor ezită între un peisaj familiar (cel din zona Târgu-Neamţ), moldav, molatic, de catifea şi structuri nonfigurative. Pentru primul caz, unitatea dintre apă, cer, pământ şi arbori e remarcabilă. Dumitru Mosor e un organist care se exersează la marea orgă a naturii. Nervurilor gotice el le opune nervurile frunzei. Pictura sa nonfigurativă propune soluţii neaşteptate, transformând starea de aşteptare într-un joc serios, cu reguli clare, cu un învingător sigur: privitorul.


(IT) Dimitru Mosor esita tra un paesagio familiare (quello della zona di Târgu Neamţ), moldavo, placido, di velluto e strutture non figurative. L’unita tra l’acqua, cielo, terra e alberi e’ notevole. Dumitru Mosor e’ un organista che si allena al grande organo della natura. Alle nervature gotiche l’artista oppone la nervature dei foglio. La sua pittura non figurativa propone delle soluzioni inattese, transformando la stato di attesa, in un gioco serio, con regole chiare, con un vincitore sicuro: lo spettatore.

Foileton plastic – 15 artişti din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: DINU HUMINIUC

huminiucDinu Huminiuc este un pictor al sinecdocăi, partea valorând cât întregul, „engrama” cât arhetipul. Peştele poate simboliza creştinismul, mâna – umanitatea, cuiul – răstignirea.  Dinu Huminiuc pictează metafore, mai exact le detaşează prin fine incizii dintr-un cotidian banal, pentru a le transfera, pentru eternitate, unui mintal colectiv. Dinu Huminiuc esenţializează obiectele, ele devenind prin sacralizare, o măsură a lui Dumnezeu.


(IT) Dinu Humiuc e’ un pittore della sineddoca, parte valendo come il tutto, engrama come l’archetipo. Il pesce può simbolizzare la cristianità, la mano – l’umanità, il chiodo – la crocifissione. Dinu Huminiuc dipinge metafore o più esattamente distacca le metafore dal banale quotidiano per trasferirli, per l’eternità, in un colletivo mentale. Dinu Huminiuc da essenza agli oggetti e questi diventano nattraverso la santificazione, una misura del Signore.

Foileton plastic – 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: IULIA HĂLĂUCESCU

halaucescuIulia Hălăucescu s-a impus în timp printr-o acuarelă dezinvoltă, bine temperată, încastrată în tonuri de negru. Pictoriţei îi reuşesc trecerile, aproape mitice. O temă devine prin multiplicări savant dirijate, un ciclu, ciclurile, la rândul lor, converg către un teritoriu sacru, în care muntele şi mănăstirea, apa şi casa aparţin unei lumi pe care artista a cucerit-o definitiv.


(IT) Iulia Hălăucescu durante il tempo si e’affermata grazie ai suoi acquarelli disinvolti, ben temperati, incastrati in tinte di nero. l’artista riesce a sottolineare molto bene i passaggi, quasi mitici. Un argomento diverta, attraverso moltiplicazioni condotte con abilita, un ciclo; i cicli convergono poi verso un territorio sacro, dove in monte e il monastero, l’acqua e la casa appartengono ad un mondo che l’artista ha conquistato definitivalmente.

Foileton plastic – 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: VIOLETA DINU

Violeta DinuPictura Violetei Dinu este o pendulare între figurativ şi nonfigurativ. Amantă a culorii; Violeta dedică acestei componente esenţiale a picturii totul. Inclusiv forma. În fond ce este, mai mult decât pete de culoare, pădurea, toamna? Noroc că ne contrazic arlechinii nebuni, dispuşi să ne arate şi alte lumi, adesea secrete.


(IT) La pittura di Violeta Dinu e’ l’oscillazione trai l figurativo e il non-figurativo. Amante del colore, Violeta dedica tutto a questa componente essenziale della pittura, inclusa la forma. Infatti, cos’ e in realita il bosco durante l’autunno: solo macchie di colore. Per fortuna, ci contraddicono gli arlecchini matti, disposti a farci vedere anche altri mondi, spesso segreti…