EMINESCU ŞI OMUL POLITIC

Sintagma „om politic” provine dintr-o traducere greşită a expresiei greceşti „zoon politikon” tradusă „animal politic”. În realitate, traducerea corectă ar fi „animal social”.

Nu e , aparent, o greşeală prea gravă. Politicul face parte din social, îl determină în mare măsură.

Dar a acredita ideea că „omul este un animal politic” înseamnă a acorda politicului o importanţă capitală, justificând structurarea societăţii pe criterii politice, indiferent de sistem.

Oricum am vedea astfel societatea, ea rămâne o piramidă, evident cu vârful în sus.

Democraţia este o iluzie, iar triada „libertate – egalitate – fraternitate” un ideal (de neatins, ca orice ideal).

Eminescu e ezitant în raport cu politicul, cu omul politic, „contemporanul său”, rezolvând raporturile cu „puterea”plecând de la principii şi consideraţiuni.

Prima consideraţiune: românii au avut un trecut glorios şi au n prezent lamentabil. De aici antiteza trecut/ prezent care nu e doar temporală, ci una filosofică (vârstele omului) atitudinală şi/sau psihologică. Scrisoarea III este, sub acest aspect, un exemplu matricial al geniului.

A doua consideraţiune: propăşirea, dezvoltarea unei naţiuni este rolul unui grup restrâns, elitist, genial, uneori grupul restrângându-se la o singură persoană: „Spiritul public este fapta puţinilor oameni. O singură frunte unsă cu mirul lui Dumnezeu e în stare să ia forme din oceanul cugetărilor omeneşti o singură volbulare gigantică…” (Geniu pustiu). Acea persoană poate fi „un semizeu”, „un mântuitor”.

A treia consideraţiune: programul schimbărilor (politice şi sociale): „Schimbaţi opiniunea publică, daţi-i o altă direcţiune, răscoliţi geniul naţional – spiritul propriu şi caracteristic al poporului din adâncurile în care doarme, făceţi o uriaşă reacţiune morală, o revoluţiune de idei, în care ideea românesc să fie mai mare decât uman, genial, frumos, în fine fiţi români, români şi iar români…”(Geniu pustiu).

Vecinicul Eminescu: Catedra „EMINESCU”

Mihai-EminescuÎnfiinţată de către un grup de entuziaşti profesori de la Universitate, catedra „Eminescu” îşi dovedeşte din plin funcţionalitatea: printre ambiţiile (mărturisite) ale catedrei se află un buletin „Eminescu”, cuprinzând comunicările interne şi externe (venite din partea unor „amici” ai catedrei – unii eminescologi de rasă), o ediţie critică EMINESCU (obţinută prin confruntarea dintre toate ediţiile critice existente, în plus unele corecţii din ultimii ani), un Dicţionar al postumelor.

Dar, dincolo de alte fapte semnificative, m-aş opri la acel suflu (pe care nu ezit să-l adjectivez: eroic), care animă pe participanţi la una sau altă conferinţă – cursurile Zoei Dumitrescu – Buşulenga şi ale lui Gh. Bulgăr fiind, de fiecare dată, veritabile conferinţe.

De altfel, vreau să cred că ideea generoasei iniţiative, aceea de a iniţia o catedră care să poarte numele celui care a însemnat (şi înseamnă) „sinteza gândirii şi simţirii poporului român” a pornit dintre anonimi, de la acei anonimi iubitori de poezie, din Bucureşti şi de aiurea.

Mă gândesc că această idee ar putea fi generalizată: ce aţi spune de o catedră „Enescu” la Conservator, o catedră „Coandă” la Politehnică, una „Brâncuşi” la Arte plastice?

Evident, înfiinţarea unor asemenea catedre ar trebui înţeleasă în spiritul ei: dincolo de restituirea operei, a omului, a epocii în care acesta a trăit şi şi-a zămislit opera, rămâne acel aer generos, acea gândire dinamică, creatoare, care a animat minţile creatorilor sus-numiţi.

Iar pentru români, înfiinţarea catedrelor rămâne un titlu de glorie prin materializarea unor visuri de pietate şi de împliniri necesare.

Lucian Strochi

MIHAI EMINESCU – OBSESIA UNICITĂŢII

EminescuE greu de descifrat la un scriitor – şi cu atât mai greu la un scriitor ca Eminescu, care s-a risipit cu generozitate în atâtea genuri şi specii literare – un mit personal care să înghită integrator, într-o sumă, toate celelalte teme şi obsesii posibile literaturii (sau chiar existente în opera sa). Natura, viaţa, moartea, destinul, dragostea, revolta obsesia (re)găsirii adevărului, istoria – sunt teme majore ale operei eminesciene, recognoscibile în orice fragment al prozei, teatrului, poeziei sau publicisticii.

Cu toate acestea, risc afirmaţia că mitul personal al lui Eminescu este problema geniului. Gesturile exterioare, considerate de unii drept bizarerii, precum şi structura intimă a integralei operei sale duc inevitabil la această concluzie.

Anterior lui Eminescu, doi scriitori au avut această obsesie a geniului: Ion Heliade Rădulescu şi Vasile Alecsandri.

Primul are ambiţia epopeii, credinţa că limba şi cultura română trebuie restructurate din temelii şi, acolo unde este cazul, demolate. Este coleric, dionisiac, heraclitic, are o intuiţie a spaţiului şi a timpului ieşite din comun. Că nu a reuşit integral e o altă poveste, dar grandoarea viziunii sale, unele fragmente ale operei sale, îl fac pe Heliade un erou faustic. Dacă ar fi lucrat cu o limbă evoluată şi nu cu una ezitantă, Heliade ar fi avut şansa să fie primul Eminescu. Aşa va fi doar ziarist, editor, filolog, gramatician, lingvist, polemist, poet, prozator, tribun, erou, confecţionându-şi pentru aceste ultime două ipostaze, datele exterioare ale geniului.

MESAJUL LUCEAFĂRULUI

EminescuProblema geniului este o problemă de geografie spirituală. Grecia antică a inventat semizeii pentru a comunica direct cu Olimpul, dar şi pentru că fiecare cetate devenise un stat. Trebuia o forţă prometeică sau herakleană care să încerce unificarea, să îmblânzească orice adversităţi. Titanismul grec conţine „in nuce” şi prima revoltă organizată împotriva divinităţii.

De la romani ne vine însuşi termenul – genius (din genius loci) semnificând „spirit al locului”, precum şi adjectivarea de „sălbatic”, „barbar”. Deci tot o problemă de geografie.

Renaşterea acordă statut de geniu acelui „uomo universale”, având vocaţia totalităţii. Geniul este acel cetăţean care poate picta, poate scrie sonete, sculpta, dar şi poate inventa (la nevoie) acele maşini infernale care să apere sau să cucerească o cetate. Deci, tot o problemă de geografie.

Secolul XIX va fi secolul formării şi consolidării naţiunilor. Pare deci firesc ca geniul să intereseze din nou şi mi se pare semnificativ că acum apar geniile naţionale. Fiecare popor îşi alege acum geniile. Printre poeţi: englezii pe Byron, nemţii pe Novalis şi Hölderlin, francezii pe Victor Hugo, polonezii pe Mickiewicz, ungurii pe Pëtofi, ruşii pe Puşkin şi Lermontov, românii pe Eminescu.

O primă întrebare se pune: de ce tocmai poeţii? De ce această identitate între geniu şi poet?

Pentru simplul motiv că poetul poate oferi (cu fidelitate) imaginea geniului. Pentru că acum poetul este o triplă realitate: profet, poeta vates şi, invenţie şi consecinţă romantică, „poèt maudit”.

Romantismul, ivit ca o reacţie împotriva anchilozei clasice, devine un strigăt egoist. Pentru a fi acceptat, era necesar ca romantismul să ofere o imagine a poetului (deci a geniului), ca fiind o realitate excepţională, dar vulnerabilă, deci imperfectă. Romantismul va atribui geniului o ultimă adjectivare: geniul este expresia unei totalităţi imperfecte.

Analiza unui text eminescian: SE BATE MIEZUL NOPŢII…

Textul:

Se bate miezul nopţii în clopotul de-aramă (vers 1)

Şi somnul, vameş vieţii, nu vrea să-mi ieie vamă. (vers 2)

Pe căi bătute-adesea vrea mintea să mă poarte, (vers 3)

S-asamăn între-olaltă viaţă şi cu moarte; (vers 4)

Ci cumpăna gândirii-mi şi azi nu se mai schimbă (vers 5)

Căci între amândouă stă neclintita limbă. (vers 6)

  1. Nivel fonematic.

1.1. Vocale

I dublat asigură cezura : …nopţii în…(vers 1)

…vieţii, în…(vers 2)

…gândirii(-mi) şi…(vers 5)

A iniţial interesează nivelul morfematic şi, implicit, nivelul logic:

…aramă…(vers 1)

…-adesea…(vers 3)

…asamăn…(vers 4)

…azi…(vers 5)

…amândouă…(vers 6)

O „centrează” poezia, asigurându-i un echilibru indiferent:

Picătura de cultură: Vecinicul Eminescu

Îmi atrage atenţia un prieten asupra unui cuvânt: vecinic. Îl foloseşte des Eminescu. Pare un arhaism al lui veşnic. În realitate, spune amicul, cuvântul trebuie citit aşa cum se scrie, respectiv vecinicul, cu accentul pe primul i.

Adică e un adjectiv (sau un adverb) devenit substantiv prin articulare. Se obţine un lucru interesant pentru labirintul aprioric spaţio-temporal: temporalitate ce tinde spre infinit, spaţialitate ce tinde spre zero.

Pentru a nu ştiu câta oară, Eminescu ne demonstrează că infinitul ne poate fi prietenos, adică accesibil.

Unicitatea lui Eminescu constă tocmai în firescul expresiei sale, ceea ce îl face contemporan cu noi prin actualitatea limbajului. Dar acest firesc e obţinut natural, aparent fără vreun efort, cu formulări unice, pe care n-ar îndrăzni să le propună nici cel mai în vogă poet contemporan.

Încercaţi să analizaţi două texte eminesciene: Odă (în metrul antic) şi Se bate miezul nopţii şi apoi vom mai vorbi despre „demodatul Eminescu”, „epuizatul Eminescu” s.a.m.d.

Toţi scriitorii români se trag din mantaua lui Eminescu. Chiar şi prozatorii sau ziariştii.

Faptul că 15 ianuarie a devenit Ziua culturii române e un gest de reparaţie, de restituţie morală.

În ceea ce mă priveşte, consider şi că ianuarie, ce poartă numele singurului zeu autentic roman, Ianus, ar merita să se numească, măcar pentru noi, Eminarie.

Picătura de cultură: EMINARIE

Luna ianuarie e luna lui Eminescu. Romanii, spirite practice, au observat că timpul are alte legi decât cele ale aritmeticii şi au scăpat de tirania lui zece, adăugând verii alte două luni „după numele şi asemănarea” iluştrilor lor conducători Iulius Caesar şi Octavian Augustus, dăruind omenirii pe iulie şi pe august. Un popor mic, dar cu inimă mare, fapt care le-a permis să aibă, la un moment dat, un imperiu mai întins de o mie de ori decât suprafaţa patriei lor    (i-am numit pe portughezi) îşi au, ca zi naţională, ziua de naştere a poetului lor naţional, Camoes. Eminescu este geniul tutelar al românilor. Vorbim şi acum, la aproape o sută cincizeci de ani, limba lui eminescu. Eminescu ne apără, ne justifică, ne permite să fim, adică să fiinţăm.

Luna ianuarie e luna lui Eminescu. E o lună de început de calendare. E, oricât de ciudat ar părea, şi o lună a reculegerii. Se cuvine ca măcar noi, românii, să-l uităm pe profundul Ianus şi să-l amintim pe Eminescu. Pentru Ştefan cel Mare s-a făcut dreptate în calendarul ortodox. Eminescu e mai mult decât sfântul. Cuvine-se deci, ca măcar pentru noi, românii, ianuarie să devină eminarie.

Luna eminarie e luna românilor.

Picătura de cultură: Răspunsuri la întrebări care nu mi s-au pus despre domnul Eminescu

  1. Mihai-EminescuCu Eminescu începe propriu-zis limba şi literatura română. De aici şi „nevoia de Eminescu”. Eminescu ne scoate din feudalismul… anacreontic, din oftările liricoide ale lui Conachi, impunând o limbă nouă şi înţeleaptă, pe care o vorbim şi noi, astăzi. În plus, ca poet cosmic, el ne împinge hotarele limbii şi ale simţirii până la cer. Fără Eminescu se poate fiinţa, desigur, aşa cum natura ar exista fără brad sau fără mesteacăn. Dar ar fi infinit mai săracă. Eminescu e moşul meu. Nu îl evoc permanent, dar nu-mi pot uita rădăcinile, numele, râurile, cuvintele. Începem să intrăm în literatura română (mai întâi ca cititori, desigur) prin Eminescu, prin versul eminescian. Întâi auzim un cîntec de leagăn, apoi forşnetul frunzei, doina. Învăţăm să nu murim vreodată. Eminescu nu e doar un poet; el este o stare de spirit, o caracteristică specifică, esenţială, definitorie a poporului român, aşa cum timpul este a patra dimensiune a realului, a spaţiului. Prin Eminescu descoperim râsu-plânsul nostru fundamental.
  2. Fie-mi permis un joc de cuvinte: cultul lui Eminescu ar trebui să fie culta, adică cultura lui Eminescu, intrarea în adîncimea operei sale, operă necunoscută încă majorităţii românilor în integralitatea ei. După epuizarea operei sale putem vorbi de o despărţire de Eminescu. Până atunci nu ar fi nici moral, nici estetic, nici transcedental să renunţăm la cultul lui Eminescu. Asta dacă nu înţelegem prin cult o adoraţie tâmpă şi necondiţionată, care face mult rău atât poetului, cât şi adoratorului său. Nu de o atitudine idolatră are nevoie opera eminesciană, ci de iubire lucidă.
  3. Dacă prin generaţia Eminescu îi înţelegem pe epigonii eminescieni, aş spune că acestora nu le datorăm nimic; dimpotrivă, ei ne datorează nouă destul: faptul că i-am acceptat, din varii motive, prin preajma poetului şi a operei sale. Ei l-au denaturat, printr-un mimetism ce ţinea doar de eufonie, reducîndu-l pe Eminescu, pentru un public superficial, leneş, la dimensiunea unui textier de romanţe. Dacă prin generaţia lui Eminescu înţelegem, dimpotrivă, clasicismul românesc de la finele veacului al XIX-lea, adică Creangă, Caragiale, Slavici, Maiorescu şi Macedonski, atunci putem spune că datorăm acestora măcar tot atât cât datorăm scriitorilor români din perioada interbelică. Generaţia lui Eminescu a validat valoarea literaturii române, impunînd-o drept o valoare de patrimoniu universal, dezvoltîndu-i toate genurile literare, creând matriţele pentru capodopere viitoare. Printr-un capriciu genial al sorţii, toţi cei mai sus-amintiţi îi datorează mult lui Eminescu, după cum şi acesta se verifică prin ei.

Picătura de cultură: Eminescu

EminescuPrima dată cînd i-am auzit numele, rostit de cineva în vârstă, cu infinit respect, mi-am spus că nu se poate să te cheme aşa, că ăsta nu e nume, că ce nume e acela care vorbeşte de eminent, am început să mă joc cu numele lui în răspăr, adică invers, i-am înlăturat escu atât de familiar şi de specific românilor şi am citit nime, citit invers şi în ecou aş fi avut nime nime, adică nimeni, dar nu un nimeni restrictiv şi pustiu, ci un absolut al unui grad de comparaţie neinventat încă.

Apoi am auzit de rotacism, nu eram încă la şcoală şi am crezut că rotacismul se referă la roată sau la rotar şi iarăşi l-am citit pe Eminescu în felul meu, cu „r” în loc de „n” şi acum Emin era Emir sau invers, în oglindă, rime. Şi din nou am crezut că Eminescu e un nume care nu există.

Am auzit apoi de/spre Enescu, că ar fi un mare muzician, născut nu departe de Eminescu, într-un nord de ţară şi mi-am spus că Enescu e tot Eminescu numai că numele lui îl pierduse pe „mi”; ce nevoie mai avea un compozitor de o notă muzicală ? ! ?

Mult mai tîrziu am auzit de Einstein şi de a sa celebră formulă care se scrie E=mc2, în care c2 era viteza luminii la pătrat. Dar Eminescu scrisese părea un fulger ne-ntrerupt şi asta mi se părea că e viteza luminii la pătrat şi atunci rămînea din toată formula Em, adică tot Eminescu citit altfel.

Mult, mult mai tîrziu am aflat de anagrame şi de faptul că Eminescu se juca cu numele Veronicăi sau al Veronei, anagramîndu-l, căutîndu-i sensul ultim al ultimei litere. Şi din nou mi-am spus că Eminescu e un nume care nu există.

I-am citit şi recitit versurile şi din nou spun: Eminescu nu există. Toţi ştim asta, dar numai Marin Sorescu a avut curajul să o spună. Eminescu nu există. Aşa cum nu există nici Homer, cel disputat de şapte cetăţi; nici Shakespeare, cel confundat cu un filosof sau cu un nobil englez oarecare.

Eminescu este firescul ridicat la puterea a cincea, sublima. Cine n-ar putea scrie „Pe lîngă plopii fără soţ” sau chiar vreo cîteva strofe din „Luceafărul” ? Există vreun român care să nu fi scris, măcar oral, codrule, codruţule… ?

PROZA EMINESCIANĂ. DIACRONIA RECEPTĂRII

eminescuPrestigiul lui Eminescu este imens. Cel puţin pentru / printre români. Pentru majoritatea românilor, Eminescu este Poetul, Poetul naţional, Geniul, tânărul delicat de pe coperta întâi a unui caiet de şcoală, privind visător şi adolescentin, undeva, în zare, la steaua singurătăţii. Orice român, capabil să recite pe de rost o strofă eminesciană are impresia că îl cunoaşte pe Eminescu, că îl înţelege perfect, ba chiar e în stare să aducă şi argumente în favoarea „genialului poet”.

G. Călinescu însuşi credea mesianic în destinul milenar al poetului Mihai Eminescu. O spune admirabil în neuitata sa monografie Viaţa lui Mihai Eminescu:

„Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet (s. n.) pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie, şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va vesteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale”. (p.317).

Orice încercare de a vedea în Eminescu „omul deplin al culturii române”, de a adăuga poeziei antume şi postume proza, teatrul, traducerile, articolele din ziare, scrisorile etc. pare zadarnică.

Eminescu îşi este propriul său handicap, poetul Eminescu striveşte pe prozatorul Eminescu, pe gazetarul Eminescu. Va mai trece mult până când Eminescu va fi receptat ca fiind ceea ce este: cel mai important scriitor  român.

Proza eminesciană nu este cu nimic inferioară poeziei.

Totuşi, câteva precizări se impun: